Afterthoughts on the EU Deal

democratic rights, European Commission, European Commission; trade agreements; environmental impact; employment rights; democracy
 The UK State Media aparatus has already rolled into action on David Cameron’s pronouncement of a deal with the EU.  To a certain extent I’m glad my parents aren’t around to witness just how corporatised the world has become, they would certainly be making comparisons with Stalin’s occupation of Europe after WW2 and how every minutiae of daily living was absolutely controlled by the State, but I digress.
The BBC are proclaiming a “victory” over europe, the Telegraph is a little more balanced and the Guardian seems rather disinterested having only talked about four main items discussed, that of the four year freeze on in-work benefits EU citizens would have to remain in employment before being allowed to claim any benefits.   Transfer of child benefits to those countries WITHIN the EU (remember part of the deal of being a member of the EU is that if people migrate for work or relocate they are entitle to the benefits of that country as they would in their own), being able to stall any regulations coming into force in concert with other countries, but not stop them (so no change there then) and exemption from “ever closer union” with the EU.
Governments of both Tory and Labour have each been supine to the interests of the USA and have deliberately diverted attention away from their own shortcomings blaming migrants, immigrants and refugees for the state that the UK finds itself over the last 20 or so years, that people actually believe what they are told.   Thatcher said that if you tell a lie often enough it will eventually be believed, this is what’s happened here.
If immigration is really an issue in Britain then why have the Tories cut back on the amount of immigration officers at the borders?  At present immigration policies can be co-ordinated between EU countries quite quickly, I doubt France would be so co-operative in Calais once the UK has decided to take up the drawbridge.   There is a part of me that thinks that the political machinery of the EU has made politicians in each country lazy and unable to implement policies that would benefit each country individually.   “Someone else will take care of it” seems to be the attitude.   It would explain why so many politicians are brain-dead mediocrities who are only interested in furthering their own careers rather than making a difference to the people who elected them into their positions.  There are very few politicians who have a vision of any sort, those who have in recent years and months emerged (and I’m talking about Nigel Farage of UKIP and even Donald Drumpf in the USA) are actually more divisive and would make the world a lot more dangerous than it is now.   Calling a spade a spade is fine when you’re down the pub with a few like-minded mates, its something else when you’re  advocating banning all foreigners, building walls to keep them out and returning the UK back to how it was in the 1970s.   Those are the kinds of policies guaranteed to turn a country into just another backwater one horse town nobody wants to associate themselves with.
In trying to imagine how the UK would be in 12 months time I’m thinking that imported food from abroad will be more expensive so we can say goodbye to all those lovely treats we take for granted.  Going on holiday to Spain, France or Italy (the usual popular holiday destinations) wouldn’t be so easy.  There would be visas to complete months ahead of the holidays, long queues at the airports, a limit on what can be brought back to the UK and I’m sure a whole host of other rules and regulations as to what is and isn’t permitted.   Any idea of just hopping on a plane for a weekend break would simply be unheard of.   The plus point would be that UK farmers would benefit as food production would have to increase to feed the population adequately.  This in itself would raise food prices since farmers would want the best prices for their produce.
However, the thing that weighs most on the minds is TTIP.  As I’ve said before many of the politicians in Brussels have been bought off, threatened with blackmail and genuinely will accept the agreement even though many people in Europe oppose it.   Although TTIP will be approved in Europe, when the UK quits it will not be a part of this but I don’t for a moment doubt that Cameron has something quite similar in mind for the British people which is why he is so busy trying to sell off the NHS, throw the young, old, poor and vulnerable out of social housing so his mates can makes massive profits without having invested a single penny.  If these groups of people die, so what they deserve it, Right?  Just goes to show the lack of any kind of humanity these rich, privileged people have.
There is also another scenario which will run in tandem and that is that as the UK leaves, so other coutries who are becoming tired of being dictated to by Germany, particularly over the migrant issue will decide they can take matters into their own hands and deal between like-minded neighbours.
As the reality of what TTIP really means dawns on each country, there will be a stampede for the exit door and Germany can be the only person at it’s own party, just so long as it is realised that as each country exits so the funds that go into the common pot for pilfering by MEPs will also reduce.   There is no point in contributing to a  political (or insurance) scheme that is worthless.
I think to a certain extent this entire scenario has been engineered as I wondered why a couple of years ago the EU was awarded the Nobel Peace Prize.   It has brought peace, but now the USA has decided it wants to start WW3 so the EU must disintegrate.   The danger then is that each country would be played against each other.  Those of us who have lived with the EU as an entity have learned about our neighbours and find no real enmity with them.  However with the Visigrad Four countries, their wounds are still healing, the sores have crusted over but the memories remain.  Those are the countries that require the most help and assistance not to give into the fears of invasion and subsumation that took place in the past.   This is where it is important to confront the ghosts of the past, reconcile with what is really happening at present and deal with the reality now rather than what happened in the past.
Jednak rzeczą, która najbardziej waży na głowach jest TTIP. Jak już wcześniej powiedziałem wielu polityków w Brukseli zostały zakupione off, grozi szantażem i rzeczywiście będzie zaakceptować umowę, mimo że wiele osób w Europie jest mu przeciwna. Chociaż TTIP zostanie zatwierdzony w Europie, kiedy w Wielkiej Brytanii zostanie zamknięty to nie będzie częścią tego, ale nie wiem na chwilę wątpliwości, że Cameron ma coś bardzo podobnego w umyśle dla brytyjskich ludzi, dlatego, że jest tak zajęty sprzedać NHS, rzucać młody, stary, słaby i podatny na mieszkania socjalne więc jego koledzy mogą sprawia ogromne zyski bez zainwestował ani grosza. Jeśli te grupy ludzi umiera, więc co oni zasługują na to, prawda? Tylko dowodzi braku jakiegokolwiek człowieczeństwa tych bogatych, uprzywilejowanych ludzie mają.
Istnieje również inny scenariusz, który będzie realizowany w tandemie i to, że w liście w Wielkiej Brytanii, więc inne kraje którzy stają się zmęczeni są podyktowane przez Niemcy, zwłaszcza w kwestii migracyjnych zadecyduje mogą wziąć sprawy w swoje ręce i radzić sobie pomiędzy podobnie myślącymi sąsiadów.
W rzeczywistości to, co TTIP naprawdę oznacza olśni każdego kraju, nie będzie panika do drzwi wyjściowych i Niemiec może być jedyną osobą w jego własnej partii, tylko tak długo, jak to jest realizowane że każdy kraj wychodzi zatem środki, które przejdź do wspólnej puli na kradzieży przez posłów również zmniejszy. Nie ma sensu, przyczyniając się do politycznej (lub ubezpieczeń) programu, który jest bezwartościowy.
Myślę, że w pewnym stopniu cały ten scenariusz został zaprojektowany tak zastanawiałem się, dlaczego pare lat temu Unia Europejska została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla. To przyniósł spokój, ale teraz USA zdecydowała, że chce rozpocząć WW3 więc UE musi rozpadać. Zagrożenie jest więc, że każdy kraj będzie grał przeciwko siebie. Ci z nas, którzy żyli z UE jako podmiot dowiedział się o naszych sąsiadów i znaleźć żadnej realnej wrogość wobec nich. Jednak z Visigrad Cztery kraje, ich rany wciąż się ran, owrzodzenia są skorupą ponad ale wspomnienia pozostają. Są to kraje, które potrzebują najwięcej pomocy i wsparcia, aby nie dać się obawom inwazji i subsumation, które miały miejsce w przeszłości. To jest, gdzie ważne jest, aby zmierzyć się z duchami przeszłości, pogodzić z tym, co naprawdę dzieje się w chwili obecnej i radzić sobie z rzeczywistością, teraz, zamiast tego, co wydarzyło się w przeszłości.
Advertisements

The Price of Everything is Money

democracy, democratic rights, Economics, European Commission; trade agreements; environmental impact; employment rights; democracy

Is it me, or has everything shot up in price over the last few months? Around April/May I was able to afford one meal out per month on my modest salary, now I can barely make one end meet the other. I have cut back to the bone and will, in all probability not be able to pay my water bill this month.   I wonder how many other people have made similar connections in the UK or even around the world?

In the UK this phenomenon can directly be attributed to the Tories getting back into government in May as there were enough gullible people who voted Tory, and are now beginning to regret this.

Public sector workers are being made to pay for the profligacy of the bankers who are still laughing all the way to their over-inflated bank accounts.   The working poor across all sectors of society are being used as a scapegoat for all the ills of society. Those people who are unable to work through ill health are being demonised for being dependent on state benefits and help with daily living and yet instead of investing further in manufacturing and industry government has a “hands-off” approach and couldn’t give a damn. The only sector the Tory government are interested in propping up is the financial sector.

The slice of cake we all have in order to be able to live is getting smaller and smaller and we are told to make do with less and are a burden to society. I note sections of the press announced that the £100 heating allowance and the £10 Christmas bonus given to pensioners is going to be scrapped as “they’ll all be dead soon anyway and won’t be voting again” around the time of the Tory party conference didn’t even draw a murmur from commentators. I wonder whether that comment was to test the waters or whether government are seriously considering going one step further and culling anyone over the age of 65 regardless of their health.   To which my reply is as long as the Royal Family are the first to be culled in such a manner I wouldn’t have a problem with it.

In the previous 5 years public sector workers have been had to take a pay cut in real terms (1% of fuck all is still fuck all), tax credits are being cut back, tax relief on pensions is seriously being considered by Osborne (the next step is stealing pensions under the guise of a tax, it will come) the housing market is so overheated the bubble is about to burst, however I have been saying the same thing for the past 15 years, but it seems saturation point has been reached, there aren’t enough millionaires, never mind billionaires willing to buy properties at present. If they do buy to rent, when the bubble finally bursts (and it will, sooner than later) they will still be unable to recoup their losses through the rental market.   This is not a good time to buy property unless you are going to live in that property and aren’t worried about house prices.

Since 2010 MPs have awarded themselves a payrise in excess of 10% save for last year when it was “only”9%, the Queen has got a handsome raise in her allowance and a new state coach (why she can’t take the bus to open parliament I don’t know) and yet this week the EU and UK politicians have fiddled the financial figures to tell us mere mortals that inflation is at 0% – REALLY???   I have had to switch to using discounters in my weekly shop, I buy food I can prep myself, my list of “treats” has rapidly diminished and I still have difficulty in making ends meet.   Osborne has had his nose bloodied by the House of Lords for trying to cut tax credits to the working poor, yet I wonder how much MPs will award themselves this year?

If it is the case that the financial sector is the only one worth government putting any effort into, then it should be taxed so as to be able to prop up the rest of the country that either has work in other industries and the rest of society. In short, everybody should have a bigger share of the cake.   Payrises should be uniform across the board.  MPs are less skilled than many workers in the public or private sectors and certainly have no greater skills that give them the right to award themselves more money than the rest of us.

Telling the working poor they must make do with less money while the rich swan around in their limousines is totally unacceptable.   The rich have systematically stolen from working people and the most vulnerable in society and should return this with interest.  I think the time has come to discuss the prospect of not just a living wage in its proper sense of firms paying people a real salary as they did before the Tories came into government, responsible capitalism I think it’s called.   There should be a guarantee that anyone who is unable to work for whatever reason, bearing in mind there are fewer jobs around and less money to be spent in society, has a guaranteed baseline income they can live on to meet their obligations for rent, bills and so on.   At present I would say that threshold is around £30,000 per annum in the UK.   Public sector workers should also be supported as there will always be a need for these services, they are essential for the fabric of society to remain viable in all its forms.

Stop Press, Move to the Left, Move to the Right

democracy, democratic rights, European Commission, European Commission; trade agreements; environmental impact; employment rights; democracy

I just have to post a quick comment on the anticipated results of the elections in Poland and the results in Portugal.

Whilst I’ve never been a fan of the Duck Brothers (Kaczynski)* when Lech and Jaroslaw were in parliament together, considering them to be country bumpkins who lack finesse in some of their ideas and in foreign affairs and in some of their views, Jaroslaw seems to be on the verge of pulling off a big result.   As his views are rather more than simply eurosceptic as in the UK, he would be joined by other smaller parties in Poland advocating heavy taxes on banks and higher spending on welfare for the majority of its people.   In this he seems to have hit a cord with the electorate.  However it turns out, I wish Poland well in her pursuit of self determination.

Portugal on the other hand left me absolutely gobsmacked when Anibal Cavaco Silva, Portugal’s constitutional president, took the unprecendented step of banning eurosceptic parties and any move to the left, even though the anti-austerity parties won a staggering 50.7% of the vote.  Led by the Socialists, they control the Assembleia

Anibal Cavaco Silva declared “Democracy must take second place to the higher imperative of euro rules and membership”.   He is terrified that any deviation of the path laid down by the Troika will spell years of further disaster for Portugal, but 7 years of utter hell for the Portugese people and they, among others have had more than enough.

There seems to be a trend started in Greece at the beginning of the year and it shows no sign of stopping.   It will gather momentum until each country in Europe can determine for themselves how they wish to live.   It does not necessarily mean enmity, but a necessary respect that is currently not there and certainly not something any politician in Brussels bothers themselves with.

I have said this before, the financial experiment is over in Europe.  The fiscal discipline is more than can be borne by any country other than Germany, in which case Germany is welcome to it.  By trying to sneak in a kind of statehood of Europe by the back door is the most stupid thing that anyone could even think of doing, and yet, here we are.   The Lisbon Treaty, the Fiscal Compact, the Growth and Stability Pact are works of fiction and unsustainable.  Each country has its own history, culture, language, traditions and topography within which it works and lives and each citizen of these countries is very proud of, and rightly so.   To think that Europe can be one homogenous mass beyond a trading partnership is an exercise in the foolishness of politicians.

*kaczka is Polish for duck, the name Kaczynski is a derivation of that.

Polish Elections

democracy, democratic rights, European Commission, London Life, Polish

So the Polish people have decided to elect a relatively young, ultra conservative party that espouses closer ties to NATO and having a permanent US military base as well as denying women the right to safe abortions on the negative, but on the positive has stated Poland will not adopt the Euro as currency, will lower retirement age from 67 which is currently due to come into force and spend more on welfare, while pushing for a permanent US military presence in Poland to bolster Polish security against an assertive Russia.

The latter troubles me as the USA has been pushing for WW3 for the past 2-3 years. The US economy is in deep debt which is why it is desperately entering into “trade treaties” that have nothing to do with trade but everything to do with the rape and pillage of the rest of the world’s assets for its own use. The USA is doing its best to undermine the Minsk Treaty between France, Germany, Ukraine & Russia where hostilities would cease, withdraw weapons and look at solutions to the various positions.

The USA is sending “humanitarian aid” to Ukraine in the form of weapons, armour, training and such like as well as stepping up NATO exercises along the Polish border.  If that’s not undermining a treaty I want to know what is. What is the point of having treaties where one country decides it is above normal considerations of conduct between countries, it can do as it wishes to undermine and push forward its own agenda?   After all, if its ok for the US President to ignore laws and treaties, can’t we all do the same? Doesn’t it underline the fact that laws are only there to control the little people and that we’re the only ones they are supposed to control while powerful, rich people can do whatever they want, especially when they are Americans? Such arrogance.

Poland needs to be careful who it chooses to be friends with, as it prepares to become the battlefield for the next world war Poles need to ask themselves why are they always in the firing line when it comes to being obliterated as a people? Polish people are a lot smarter than many other nations in many ways and the world needs the ingenuity of the Polish people as well as the hard work ethic. Not many nations have come as far in 20 years of independence as Poland has. Poland needs to remain independent in some ways and yet able to work with other nations in its own interests as well as common interests and not allow itself to keep looking over the shoulder at past ghosts.