The Real Battle Begins

democracy, General Election, London Life

So the new battle begins to find a new leader for the Tory party and it brings out some very strange characters, each of whom is looking to massage their own ego.

On the one hand there is Theresa May who has been the most divisive, xenophobic Home Secretary I can recall in many years. This is the Home Secretary who has pushed through legislation that allows spying on ordinary people through computer and phone records on an industrial scale at the behest of the USA, who is happy to push through legislation that stops anyone putting up an alternative political party or giving another point of view during an election year. She would simply push for a totalitarian state Stalin would have been proud of. I simply cannot imagine a less suitable person to be PM and lead the UK Brexit talks to a conclusion that would benefit both the UK and EU. I dread to think how she would behave in a climate of foreign nationals having to negotiate a deal whereby Britain leaves the EU in amicable circumstances, I’m pretty sure she would do more harm than good.

Another candidate is Michael Gove the former Education Minister who tried to push forward education plans to further privatise education and dumb down the same for children from poor families. Failed

Jeremy Hunt the Health Secretary is another one who has thrown his hat in the ring, but I doubt will last the course. This is another minister who has bullied his way through trying to privatise the NHS and managed to achieve something quite extraordinary, junior doctors and other health professionals striking for the first time in decades in opposition to his plans and thinking that just because he is a minister he can simple force his plans through regardless of what others may think. Failed.

There are three other people largely unknown Liam Fox, Stephen Crabb and Andrea Leadsom. The only one of these who stands out for me is Andrea Leadsom who took part in some of the debates on the EU Referendum and was very much in favour of Britain leaving. If I were to make a decision as to who would be the most suitable person for leader of the Tory party at this juncture it would have to be Andrea Leadsom simply because she was fully behind the decision to leave the EU and would therefore have a full understanding of why so many people voted to leave. The others are simply careerists who have their own agenda and don’t give a fig for the greater good of the UK.

The media absolutely love Theresa May who remotely reminds them of Thatcher. However, the media do not run the country and the people will have their say. The appetite for another heartless, sociopathic robot as PM simply isn’t there, so even if she is voted in by fellow Tories, won’t win the public vote.

 

Tak więc nowy Walka zaczyna się znaleźć nowego lidera dla partii torysów i wydobywa kilka bardzo dziwnych znaków, z których każdy stara się masować swoje własne ego.

Z jednej strony jest Theresa May, który był najbardziej podziały, ksenofobicznym Home Secretary Pamiętam wiele lat. To jest minister spraw wewnętrznych, który przeforsował ustawodawstwa, które pozwala szpiegostwo na zwykłych ludzi za pośrednictwem komputera i telefonu rekordy na skalę przemysłową na żądanie USA, który jest szczęśliwy, aby przeforsować przepisy, które zatrzymuje ktoś stawiania alternatywną partię polityczną lub udzieleniu inny punkt widzenia w trakcie roku wyborczym. Ona po prostu dążyć do totalitarnego państwa Stalin byłby dumny. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić mniej odpowiedniej osoby do bycia PM i prowadzić rozmowy UK Brexit do wniosku, że korzyści zarówno w Wielkiej Brytanii i UE. Boję się pomyśleć, jak będzie ona zachowywać się w klimacie cudzoziemców mających negocjować umowę, zgodnie z którą Brytanii pozostawia do UE w przyjaznych okolicznościach, jestem całkiem pewny, że zrobi więcej szkody niż pożytku.

Innym kandydatem jest Michael Gove były minister edukacji, który próbuje pchnąć do przodu planów edukacyjnych w celu dalszego prywatyzacji edukacji i niemych dół same dla dzieci z ubogich rodzin. Niepowodzenie

Jeremy Hunt Sekretarz Zdrowia jest kolejnym, który rzucił czapkę w ringu, ale wątpię, będzie trwał kurs. Jest to kolejny minister, który zastraszany drogę przez próbuje sprywatyzować NHS i udało się osiągnąć coś zupełnie niezwykłego, junior lekarzy i innych pracowników służby zdrowia uderzające po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w opozycji do swoich planów i myśli, że tylko dlatego, że jest ministrem potrafi prosta siła jego plany poprzez niezależnie od tego, co inni mogą myśleć. Nie powiodła się.

Istnieją trzy inne osoby w dużej mierze nieznane Liam Fox, Stephen Crabb i Andrea Leadsom. Tylko jeden z nich, który wyróżnia się dla mnie jest Andrea Leadsom, którzy wzięli udział w kilku debatach na temat referendum unijnym i był bardzo na korzyść Brytanii wyjeżdża. Gdybym miał podjąć decyzję o tym, kto będzie najbardziej odpowiednia osoba na lidera partii torysów w tym momencie, że to musi być Andrea Leadsom po prostu dlatego, że w pełni stał za decyzją o opuszczeniu UE i dlatego mają pełne zrozumienie, dlaczego tak wiele osób głosowało opuścić. Pozostali są po prostu karierowiczów, którzy mają swoje własne cele i nie dają rys dla dobra Wielkiej Brytanii.

Media uwielbiam Theresa May, którzy zdalnie przypomina im Thatcher. Jednak media nie działają kraj i ludzie będą mieli do powiedzenia. Apetyt na kolejny nieczułego, socjopatycznego robota jako PM po prostu nie ma, więc nawet jeśli jest ona głosowało przez innych torysów nie wygra głosowaniu jawnym.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s