A New Dawn for the EU?

Celebrations, democracy, democratic rights, European Commission, European Commission; trade agreements; environmental impact; employment rights; democracy

23rd June 2016 was the day the UK voted to leave the EU and I am proud to be counted as one of those who voted to leave. For many young people who don’t have the benefit of recalling the UK as it was before joining the EEC as it was then, they are fearful for what the future will bring, thinking that if only we voted to remain things would turn out ok. For those who can remember the UK as it was before joining the EEC, its a very different story.

I am one of those who can remember the UK in the 1960s, 1970s and 1980s before the EEC morphed into the monstrosity it is now. While it wasn’t a perfect country in terms of the economy there were real, skilled jobs with real pay and although people weren’t wealthy, most people were in better health than they are now as they ate better rather than relying on ready made meals from supermarkets, there weren’t so many overweight people as people did physical work. When women had babies they weren’t forced to go to work because food, goods and services were inexpensive enough a single wage from a married couple was enough to provide for a family and keep a roof over their heads. Young people could go to university and be educated for free. Those people who wanted to improve their careers could go to adult education classes and gain qualifications for a nominal sum of money, as most of the courses were subsized by the local government. It was unheard of for old people to be left without care when they wanted it or to have to sell their houses in order to pay for care when they became too infirm to care for themselves.

Working life was easier too, people were not expected to work all the hours of the day for next to nothing, to sacrifice family life. You worked a 35 hour week with an hour for lunch and felt you had the energy to do other things at the end of the day and week rather than being so exhausted you just don’t have the energy even to talk to people. Jobs were plentiful and you could walk out of a job and in a week or two get another one.

Certainly as someone who came from an immigrant family I didn’t have a problem with people as I was growing up. Occasionally I’d be told to go back to where I came from but I quickly learned to have an answer to those sorts of comments, such as, “you mean my mother’s womb?” I would certainly tell any Europeans here in the UK to remain in the UK and continue your lives as there wouldn’t be any backlash. You came legally, you work hard and the UK benefits from your quiet, good culture that emphasizes family life. This is very much respected. Those that do make life difficult are in the minority.

Writing this on 24th June the immediate effect has been that the stock markets have dropped dramatically. I don’t see this as a problem. We’ve had markets drop before and then bounce back. In this case what is dropping is the fact that those in the banking industry who have been chasing smaller and smaller returns hoping to somehow fool the rest of us into thinking that the economy is healthy are now having to face reality. It isn’t.

8 years ago when the banking sector collapsed because of failed mortgages when the banks were helped out by governments around the world, none of these institutions reformed their practices. It’s been business as usual and they have continued to print money like its going out of fashion. This kind of stupidity is now coming home to roost and there will be a bumpy ride for a while but it will even out and we can work out how banks and money should be a part of society that services it rather than inflating money out of all proportion and creating debt and misery and calling it “growth”.

In time these same markets will stabilise and life will be better than it is now, for certain.

What is so nice is that other European countries also want to have their Exit Referenda and I hope they get these and vote to leave as well. I have previously said that to expect 28 countries to all fit into one type of superstate is a foolhardy exercise. All 28 countries of the European Union have their own cultures, geography, traditions, language and food which is to be celebrated in itself, but to have a one-size-fits-all model for all of them and expect them to shoe horn themselves into is complete lunacy. Of course it provokes tensions.

The worst thing of course is that the Germans have been so obliging in ensuring the demise of the European Union itself by first of all continuing sanctions against Russia which is the biggest trading partner of Europe, and then for that idiot cow, Merkel to welcome the world into Europe, triggering the Caudenhove-Kalergi plan into action. The worst act of deviousness has been to bully Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic with fines of 250,000 Euros for each rejected “refugee”. For the last 250 years a good part of Europe has sought to kill off the Slavic people through wars, starvation and occupation and still we come back. Now they want to kill off what remains of the Slavic people through rape and interbreeding and head cutting by people who have no intention of integrating into society, but imposing their own beliefs, religion and traditions onto European and Slavic people.

Once Europe has taken back control of its own countries there will be repercussions for Germany and it will not be welcomed with open arms. Germans are a nation of bullies who should never be trusted with anything. Having now welcomed all these head choppers into Germany I hope they will learn their lessons well.

 

23 czerwca 2016 był dniem Wielkiej Brytanii przegłosował opuścić UE i jestem dumny, że liczy się jako jeden z tych, którzy głosowali opuścić. Dla wielu młodych ludzi, którzy nie mają korzyści z przypominając Wielkiej Brytanii, jak to było przed przystąpieniem do EWG, jak to było wtedy, że boją się tego, co przyniesie przyszłość, myśląc, że jeśli tylko głosowaliśmy pozostać rzeczy okaże się ok , Dla tych, którzy pamiętają Wielkiej Brytanii, jak to było przed przystąpieniem do EWG, jej zupełnie inną historię.

Jestem jednym z tych, którzy pamiętają Wielkiej Brytanii w 1960 roku, 1970 i 1980, zanim EWG przekształcił monstrum jest teraz. Mimo, że nie był to idealny kraj z punktu widzenia gospodarki nie były prawdziwe, wykwalifikowanych miejsc pracy z prawdziwymi wynagrodzenia i chociaż ludzie nie byli bogaci, większość ludzi były w lepszym zdrowiu niż obecnie, jak jedli lepiej zamiast polegać na gotowych posiłki z supermarketów, nie było tak wiele osób z nadwagą, jak ludzie zrobili pracy fizycznej. Kiedy kobiety miały dzieci nie byli zmuszeni iść do pracy, ponieważ żywność, towary i usługi były na tyle niedroga pojedynczy płac z małżonków było wystarczające, aby zapewnić rodzinie i utrzymać dach nad ich głowami. Młodzi ludzie mogą iść na studia i zostać wykształcona za darmo. Tych ludzi, którzy chcieli poprawić swoje kariery mógł pójść do dorosłych zajęcia wykształcenia i kwalifikacji zysk za symboliczną sumę pieniędzy, ponieważ większość kursów zostały subsized przez samorząd. To było niespotykane dla starców być pozostawione bez opieki, gdy chcieli, czy musieli sprzedać swoje domy, aby zapłacić za opiekę, kiedy stał się zbyt niedołężnych dbać o siebie.

było łatwiej też nie oczekiwano ludzie życie zawodowe do pracy wszystkie godziny dnia za bezcen, rezygnować z życia rodzinnego. Pracowałeś 35 godzinny tydzień pracy z godziny na lunch i czuł miałeś energię na inne rzeczy na koniec dnia i tygodnia, a nie jest tak wyczerpany, po prostu nie mam siły nawet rozmawiać z ludźmi. Praca były obfite i można wyjść z pracy i za tydzień lub dwa dostać inny.

Oczywiście, jak ktoś, kto pochodził z rodziny imigrantów nie miałem problemu z ludzi, jak dorastałem. Czasami chciałbym być poinformowani, aby wrócić do skąd jestem, ale szybko nauczył się otrzymać odpowiedź na te rodzaju komentarze, takie jak “masz na myśli łonie matki?” Ja na pewno powiedzieć, żadnych Europejczyków w Wielkiej Brytanii pozostanie w Wielkiej Brytanii i kontynuować swoje życie, gdyż nie byłoby żadnych luzów. Przyjechałeś legalnie, musisz ciężko pracować, a korzyści dla Zjednoczonego Królestwa od swojej spokojnej, dobrej kultury, która podkreśla życia rodzinnego. To jest bardzo szanowany. Te, które mają utrudnić życie są w mniejszości i zasługują na bity, skoro oni dostać ich osłów wyrzucony są mniej prawdopodobne, aby utrudnić życie.

Pisanie to na 24 czerwca Bezpośrednim efektem było to, że rynki akcji spadły dramatycznie. Nie widzę w tym problemu. Mieliśmy rynki spadku przed i potem wraca. W tym przypadku, co spada, jest fakt, że ci w sektorze bankowym, które zostały pogoni za coraz mniejsze zyski w nadziei, aby w jakiś sposób oszukać resztę z nas do myślenia, że gospodarka jest zdrowa muszą teraz zmierzyć się z rzeczywistością. To nie jest.

8 lat temu, gdy sektor bankowy załamał się z powodu nieudanych kredytów hipotecznych, kiedy banki były pomógł przez rządy na całym świecie, żadna z tych instytucji zreformować swoje praktyki. To było jak zwykle i mają nadal drukować pieniądze jak jej wychodzi z mody. Ten rodzaj głupoty jest teraz wraca do domu do gniazda i nie będzie ostra jazda na chwilę, ale nawet na zewnątrz i możemy dowiedzieć się, jak banki i pieniądze powinny być częścią społeczeństwa, że usługi to zamiast pompowania pieniędzy na wszystko odsetek i tworzenie długu i nędzę i nazywając go “wzrostu”.

W czasie tych samych rynkach ustabilizuje się, a życie będzie lepiej niż jest teraz, na pewno.

Co jest tak miły, że inne kraje europejskie również chce mieć swój Exit referenda i mam nadzieję, że się je i zagłosuj opuścić również. Już wcześniej powiedział, że spodziewać się 28 krajów na wszystkich pasować do jednego rodzaju superpaństwa jest ryzykowne ćwiczenia. Wszystkie 28 państw Unii Europejskiej mają własnej kultury, geografii, tradycji, języka i żywność, która ma być obchodzony w sobie, ale mają jeden rozmiar dla wszystkich model dla wszystkich z nich i oczekiwać ich do buta horn się w zakończeniu obłęd. Oczywiście, że prowokuje napięcia.

Najgorszą rzeczą jest oczywiście, że Niemcy zostały więc zobowiązanie zapewnienia upadek samej Unii Europejskiej poprzez przede wszystkim kontynuowanej sankcji wobec Rosji, która jest największym partnerem handlowym Europy, a następnie do tego idioty krowy Merkel na powitanie świat w Europie, wywołując plan Caudenhove-Kalergi do działania. Najgorsze akt przewrotności było zmusić Polskę, Węgry, Słowację i Czechy grzywną 250.000 euro dla każdego odrzuconego “uchodźcy”. Przez ostatnie 250 lat spora część Europy stara się zabić słowiańskie ludzi poprzez wojny, głodu i okupacji i ciągle wracamy. Teraz chcą zabić co pozostaje słowiańskich ludzi poprzez gwałt i krzyżowania i głowicy tnącej przez ludzi, którzy nie mają zamiaru zintegrowania ze społeczeństwem, ale narzucanie własnych przekonań, religii i tradycji na ludzi europejskich i słowiańskich.

Gdy Europa podjęła odzyskać kontrolę nad własnymi krajami będą reperkusje dla Niemiec i nie zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Niemcy są narodem zbirów, którzy nigdy nie należy ufać z niczego. Mając teraz powitał te śmigłowce głowę w Niemczech mam nadzieję, że nauczą ich lekcje dobrze.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s