When a Wrong Path is taken

democracy, democratic rights

A while ago I reported on how the changes being proposed by the new ruling PiS (law and justice) party in Poland were being criticised, making some partly tongue-in-cheek comments partly in response to what I thought were simply copycat actions that we’ve all seen being implement in the USA. However it seems that events are now turning to a more sinister tone of autocratic, authoritarian rule by a group of political pygmies who all look as though they’ve just arrived from the countryside, and it shows.

The Poland that is being put forward in that the Government wants to have the courts doing government bidding and this is causing a constitutional crisis that is not in keeping with any kind of democratic behaviour seen in Europe in recent years. It maybe more common in the USA but as we all know the US is a parochial, backward continent who practice inbreeding as a national sport. Poland has always tried to show itself as being rather more cultured than that and its a shame that in its quest to try and forge some kind of independence from either Russia or Germany it is doing exactly what it should not be doing in order to gain any kind of credibility in the mainstream world.

Kaczynski, Duda and the other clowns who pass for president and prime minister are going down a path that will only lead to another country taking over Poland’s affairs once again because, quite clearly Poland has neither the brains, nor capacity to be a democratic nation in it’s own right. The question will be which country will it be. Germany is too weak and absorbed by its own problems with the influx of muslims, although they have done and will continue to insist that Poland has space for so many more.

There are reports of marches in Warsaw against the new constitutional changes to the courts. This is in addition to appointing government-friendly Supreme judges a few months ago for which Ewa Kopack was held to account in Brussels.

What I find a little worrying is how US rhetoric is being used in reporting the news, not just this topice but others where it cites “the rule of law” needing to be upheld.

Let’s discuss this briefly. Laws are enacted by governments to keep citizens safe from the abuses of the state or governmental power. However governments in the last 20 years have been very busy in enacting laws, regulations and so-called guidelines to control every minute aspect of everyday life of ordinary citizens, which is certainly what is happening in the USA and UK as well as across the EU since 13th November atrocities in Paris last year. Taking away our liberties is something governments are doing across the board in the USA and Europe every time there is an atrocity.

Poland has an autocratic reflex in some of the baser members of the population and I count Kaczynski, Duda and Kopack among these as they are part of the same political party and work together in this end. However, among many, many Poles there is also another reflex that of “Don’t tell us what to do, how to live” and it is these two reflexes that are being exercised. What PiS are trying to do has nothing to do with “the rule of law” but everything to do with accountability to it’s own people and to the greater community of Europe. If Poland really wants to be taken seriously as a mature, independent country then these concerns must be addressed properly and immediately.
Jakiś czas temu pisałem o tym, jak zmienia się proponowane przez nowego orzeczenia PiS ( Prawo i Sprawiedliwość ) partia w Polsce były krytykowane , co kilka uwag częściowo tongue -in- cheek częściowo w odpowiedzi na to, co myślałem, że były działania prostu naśladowca że Wcześniej wszystko postrzegane jest wdrożenie w USA. Wydaje się jednak , że wydarzenia są teraz zwrócił się do bardziej złowieszczym tonem , autokratycznych rządów autorytarnych przez grupę pigmejów politycznych, którzy wszystkie wyglądają tak, jakby byli oni właśnie przybył ze wsi , i to widać.

Polska , które jest przedstawione na tym, że rząd chce mieć sądy wykonują rozkazy rządu i to jest przyczyną kryzysu konstytucyjnego , który nie jest zgodny z każdym rodzajem zachowania demokratycznego widziana w Europie w ostatnich latach. To może być bardziej powszechne w USA, ale jak wszyscy wiemy USA jest parafialna , do tyłu kontynentu , którzy praktykują inbreeding jako sportu narodowego . Polska zawsze starał się pokazać siebie jako raczej hoduje niż i jej wstyd , że w swoim dążeniu, aby spróbować i stworzyć pewnego rodzaju niezależności zarówno z Rosji lub Niemiec jest ona robi to, czego nie należy robić , aby zdobyć jakiekolwiek dokładnie rodzaj wiarygodności w głównym nurcie świata.

Kaczyński , Duda i inni klauni , którzy przechodzą na prezydenta i premiera idą w dół ścieżkę, która doprowadzi jedynie do innego kraju przejęcia sprawy Polski po raz kolejny , bo wyraźnie Polska ma ani rozumu , ani zdolności jest demokratycznym narodem swoje własne prawo. Pytanie będzie jakim kraju będzie. Niemcy są zbyt słabe i wchłaniane przez jego własnych problemów z napływem muzułmanów , chociaż zrobili i nadal będzie twierdzą, że Polska ma miejsca dla tak wielu innych.

Istnieją doniesienia o marszach w Warszawie przeciwko nowej zmian konstytucyjnych do sądu. Jest to dodatek do powołania rządu w obsłudze sędziów Supreme kilka miesięcy temu, dla których Ewa Kopack został pociągnięty do odpowiedzialności w Brukseli.

Co znajdę trochę niepokojące jest , jak US retoryka jest wykorzystywana w przekazywaniu wiadomości , a nie tylko to , ale inni topice gdzie CITES ” praworządności ” , która chciałaby zostać uwzględniony .

Omówmy to na krótko . Przepisy są uchwalone przez rządy w celu utrzymania obywatelom bezpieczne od nadużyć państwa lub władzy rządowej . Jednak rządy w ciągu ostatnich 20 lat były bardzo zajęty w uchwalając przepisy ustawowe, wykonawcze i tak zwanych wytycznych do kontroli co minutę aspekt codziennego życia zwykłych obywateli , co jest z pewnością to, co dzieje się w USA i Wielkiej Brytanii , a także w całej UE od dnia 13 listopada w Paryżu okrucieństw w ubiegłym roku . Pozbawianie wolności jest nasze rządy robią coś po drugiej stronie płyty w Stanach Zjednoczonych i Europie, za każdym razem jest okrucieństwo .

Polska ma autokratyczny odruch w niektórych członków gorsze warstwy ludności i liczę Kaczyński Duda i Kopack wśród nich , ponieważ są one częścią tej samej partii politycznej i współpracować w tym celu . Jednak wśród wielu, wielu Polaków jest jeszcze jeden odruch , że wśród ” Nie mów nam co robić i jak żyć” i to właśnie te dwa odruchy , które są wykonywane . Co PiS chce zrobić nie ma nic wspólnego z ” rządów prawa “, ale wszystko, co zrobić z odpowiedzialności wobec jego własnych ludzi i do większej społeczności Europy. Jeśli Polska naprawdę chce być traktowana poważnie jako dojrzałego , niezależnego kraju, to te kwestie powinny być kierowane właściwie i natychmiast.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s