Polish Media Law

democratic rights, European Commission

I’ve been reading about the new media laws being enforced by the newly elected government in Poland and the supposed uproar that they are causing among EU officials and I have to say, it’s a bit rich for EU officials to get upset about Poland doing what other countries are and have been doing for many years. The media, whether it is owned by wealthy individuals who will always dictate what is read, seen or heard by the majority of the voting public, or by the state will have the same goal – that the government line is always heard primarily in respect of government wishes and policies.

The same cannot be said for the politically appointed judges but again monkey see, monkey do. The Polish government is only copying what has been done for many years in the USA. Poland will also reap the accusations of corruption of the legal system in so doing. The best way to counteract that is to have an independent judiciary as in the English legal system.

The English judiciary is independent of political intereference or favour which gives English judges a rare strength and have, from time to time chided the government of the day for ill-considered actions without fear of consequence. This keeps the government honest and the people have faith in the legal system.

The Polish government actions are reminiscent of the actions of communist officials when Poland was under Soviet rule where media, judiciary and education among other things was tightly controlled by policies dictated by Moscow.   In the light of what is happening around the world it is understandable, but dangerous to cut oneself off from the world in these uncertain times where reliable information is key to understanding what is going on. It is a very precarious balancing act and difficult to do well without something unexpected coming along to disrupt matters.

As for free speech, it’s a shame those same EU officials don’t actually believe in it save for themselves in the Brussels debating chamber.I’ve been reading about the new media laws being enforced by the newly elected government in Poland and the supposed uproar that they are causing among EU officials and I have to say, it’s a bit rich for EU officials to get upset about Poland doing what other countries are and have been doing for many years. The media, whether it is owned by wealthy individuals who will always dictate what is read, seen or heard by the majority of the voting public, or by the state will have the same goal – that the government line is always heard primarily in respect of government wishes and policies.

The same cannot be said for the politically appointed judges but again monkey see, monkey do. The Polish government is only copying what has been done for many years in the USA. Poland will also reap the accusations of corruption of the legal system in so doing. The best way to counteract that is to have an independent judiciary as in the English legal system.

UPDATE:  It seems the media laws are rather more sinister than I first thought.  The Polish Government will not only be controlling the media, it will also allow itself to listen in on what people are saying, sending and searching on the internet.  The Polish form of NSA activities the Americans now say they no longer use, but it seems it’s ok for Poland led by idiot members of the Sejm to do exactly what America was so heavily criticised for.  Please learn the lessons of the recent past and don’t be idiots.   The people who voted you in are not your enemy, you are your own enemy.

 

Czytałam o nowe prawo medialne jest egzekwowane przez nowo wybrany rząd w Polsce i rzekomym wrzawy, że są one przyczyną wśród urzędników UE i muszę powiedzieć, że to trochę bogatych dla urzędników UE, aby uzyskać zdenerwowany Polska robi to, co inne kraje i robili przez wiele lat. Media, czy jest on własnością bogatych ludzi, którzy zawsze będą dyktować co jest czytane, widział lub słyszał przez większość opinii publicznej do głosowania lub przez państwo będzie miało ten sam cel – że linia rząd zawsze słychać przede wszystkim w odniesieniu do życzenia rządu i polityki.

Tego samego nie można powiedzieć o politycznie wyznaczonych sędziów, ale znowu zobaczyć małpy, małpa zrobić. Polski rząd jest kopiowanie tylko to, co zostało zrobione przez wiele lat w USA. Polska będzie też żąć oskarżenia o korupcję systemu prawnego w ten sposób. Najlepszym sposobem, aby przeciwdziałać, że jest posiadanie niezależnego sądownictwa, jak w angielskim systemie prawnym.

Angielski sądownicza jest niezależna od intereference politycznej lub sprzyjają English sędziom, która daje siłę i rzadko mają, od czasu do czasu zbeształ rząd dnia dla działań nieprzemyślanych bez obawy o konsekwencje. Dzięki temu rząd uczciwy i ludzie mają wiarę w systemie prawnym.

Polskie działania rządu przypominają działania urzędników komunistycznych, kiedy Polska była pod panowaniem sowieckim, gdzie nośnik, sądownictwo i edukacja między innymi był ściśle kontrolowane przez politykę dyktowanych przez Moskwę. W świetle tego, co dzieje się na całym świecie jest to zrozumiałe, ale niebezpieczne wyciąć siebie od świata w tych niepewnych czasach, gdzie rzetelna informacja jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje. Jest to bardzo niepewna balansowanie i trudno zrobić dobrze bez czegoś nieoczekiwanego idzie zakłócić sprawy.

Jeśli chodzi o wolność słowa, to wstyd ci sami urzędnicy UE w rzeczywistości nie wierzą w to zachowaj dla siebie w sali obrad w Brukseli.

UPDATE: Wydaje się, że prawa medialne są raczej bardziej złowieszcze niż się z początku wydawało . Rząd polski będzie nie tylko kontrolowanie mediów , będzie to również pozwolić sobie na podsłuchiwać , co ludzie mówią , wysyłanie i wyszukiwanie w Internecie . Polska forma działalności NSA Amerykanie teraz mówią, że nie jest już w użyciu, ale wydaje się, że jest ok dla Polska prowadzona przez idiotów członków Sejmu zrobić dokładnie to, co Ameryka została tak mocno krytykowany za . Należy wyciągnąć wnioski z niedawnej przeszłości , a nie być idiotami . Ludzie , którzy głosowali można w nie wroga , jesteś swoim własnym wrogiem

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s